Záruka / Reklamace

Záruka

 

Na všechny produkty poskytujeme záruku 2 roky od převzetí zboží (podle data expedice na faktuře nebo daňovém dokladu).

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na změny či poškození , které byly způsobeny nesprávnou údržbou nebo nesprávnou manipulací se zbožím, tedy v rozporu s návodem na manipulaci se zbožím.

 1. Na všechny výrobky prodávané prostřednictvím elektronického obchodu www.out-more.com je poskytována záruční doba stanovená zákonem.
 2. Objeví-li se na výrobku vada během záruční doby, zašle zákazník vhodně zabalený kompletní výrobek doprovázený dokladem prokazujícím zakoupení zboží v elektronickém obchodě www.out-more.com, na adresu společnosti. V zásilce bude deklarováno, že se jedná o reklamaci, uvedeno, jaká vada je reklamována, a může být přiložen jak návrh tak i způsob vyřízení řešení reklamace. Při vyřizování reklamace bude dle možností společnosti přihlédnuto k návrhu spotřebitele na vyřízení řešení reklamace.
Reklamace

 

Případné reklamace vyřídíme ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou s kupujícím a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady způsobené přepravcem neručíme.

Postup při reklamaci:

 1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně;
 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu;
 3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a kontakt na vás;
 4. přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací budeme kupujícího informovat.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Všeobecná ustanovení

 

 1. Tento reklamační řád upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží pro elektronický obchod www.out-more.com provozovaný společnosti TROSHA, s.r.o., Hakenova 920/1, 196 00, Praha (dále jen společnost) a uplatnění nároků ze strany spotřebitele plynoucích ze záruky.
 2. Tento reklamační řád vychází z příslušných ustanovení platných znění Zákona o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.), Občanského zákoníku (40/1964 Sb.) a Obchodního zákoníku (513/91 Sb.).
 3. Reklamace budou vyřízeny zákonným způsobem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, tj. od obdržení zásilky s reklamací v sídle společnosti.
 4. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím elektronického obchodu www.out-more.com  a je v záruční době, nebo je předmětem reklamací rozpor s kupní smlouvou.
Vymezení pojmů

 

 1. Zákonná záruční doba je 24 měsíců a platí ode dne převzetí zboží.
 2. Vadou se rozumí taková změna vlastností zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
 3. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby jako důsledek jeho opotřebení způsobeného obvyklým používáním, nesprávným používáním, nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou, jako důsledek přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, jako důsledek jakéhokoliv poškození způsobeného použivatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 4. Dopravu reklamovaného zboží zajistí zákazník na vlastní náklady a riziko. Zásilky zaslané k reklamaci dobírkou nebudou akceptované.
RETURNS

 

POSTUP VRÁCENÍ ZBOŽÍ V 14 DENNÍ LHŮTĚ

Nevíte, jak postupovat, když Vám zboží zakoupené v e-shopu nevyhovuje a chcete ho vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem nebo e-mailem). Pro odstoupení od smlouvy můžete také použít jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

O odstoupení nás můžete informovat na těchto kontaktech:

Adresa doručování pro E-shop:

TROSHA S.R.O IČO 07630913

www.out-more.com

19600, Prague, Hakenova 920/1

[email protected]

+420777714572

 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat oznámení odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Rozpor s kupní smlouvou

 

 1. Společnost TROSHA, s.r.o., je zodpovědna před zákazníkem za to, že při převzetí zboží zákazníkem je prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, společností popisované, popřípadě má pro tento druh zboží obvyklé užitné vlastnosti a jakost.
 2. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, a kupující obdrží jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel vadný výrobek, zašle pak nepoužitý a nepoškozený  výrobek v původním obalu spolu s dokladem prokazujícím jeho zakoupení zboží v elektronickém obchodě bellissimo.cz, neprodleně zpět na adresu společnosti.
 3. Pokud se rozpor s kupní smlouvou projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, považuje se za vadu existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží, nebo pokud se neprokáže opak. V takovém případě má kupující právo volby: odstranitelnou vadu řešit mimo standardní záruční opravou, nebo požadat o výměnu vadného zboží za bezvadné. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu, nebo může od smlouvy odstoupit.
 4. Výše uvedené neplatí v případě, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V takovém případě není společnost povinná vadu odstraňovat..
 5. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během zbývajících 18 měsíců záruční doby, řeší se jako běžná vada v rámci záruční doby.